Οικονομικά

Αποχετευτικά Τέλη και Τέλος Χρήσης

Τα αποχετευτικά τέλη καθορίζονται και επιβάλλονται κάθε χρόνο με απόφαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας η οποία γνωστοποιείται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με την Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσία του 1971 μέχρι 2017 και τους περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας  Κανονισμούς του 1992 όπως έχουν τροποποιηθεί (άρθρα 32 και 34).

Τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται μια φορά το χρόνο και από το 2017 καθορίζονται με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2013, όπως αυτή καθορίστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα τέλη των προηγούμενων ετών μέχρι το 2016 επιβάλλονται επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου σε τιμές 1/1/1980.

Εάν διαφωνείτε με την αξία του ακινήτου σας όπως αυτή εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Αμμοχώστου.

Τα αποχετευτικά τέλη χωρίζονται στη Φάση Α όπου συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες ακίνητης ιδιοκτησίας οι οποίες εμπίπτουν στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα και η Φάση Β συμπεριλαμβάνει τις κατηγορίες ακίνητης ιδιοκτησίας για όσο χρόνο δεν είναι τεχνικά εφικτό να συνδεθούν με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Για σκοπούς μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Νάπας, πρέπει να παρουσιάζεται βεβαίωση του Συμβουλίου για εξόφληση των αποχετευτικών τελών της συγκεκριμένης ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία πρόκειται να γίνει η μεταβίβαση.

Το τέλος χρήσης επιβάλλεται σε κάθε κάτοχο υποστατικού που είναι συνδεδεμένο ή είναι τεχνικά εφικτό να συνδεθεί με το Κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της υδατοπρομήθειας που εκδίδει ο Δήμος Αγίας Νάπας κάθε τριμηνία και υπολογίζεται στα €0,34 σεντς ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι συντελεστές φορολόγησης των αποχετευτικών τελών από το 1992 μέχρι σήμερα καθώς και οι χρεώσεις για το τέλος χρήσης ανά κυβικό μέτρο νερού.

Πληρωμή Τελών

Η πληρωμή των αποχετευτικών τελών μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Ταμεία του Συμβουλίου
  2. Με τραπεζική εντολή
  3. Σε όλες τις τράπεζες
  4. Με πιστωτική κάρτα
  5. Μέσω JCC payments.

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  (ΕΕ)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας εφαρμόζοντας τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποφάσισε όπως:

  1. Η πληρωμή τελών στο ταμείο θα γίνεται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση του σχετικού λογαριασμού.
     
  2. Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού δύναται να εκδοθεί νέος μετά από σχετικό αίτημα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.
  3. Πληρωμή από άτομα τα οποία ενεργούν για τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη (Αντιπρόσωποι) θα γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ όταν πληρούνται τα πιο κάτω:

α) Παρουσιάζεται ο σχετικός λογαριασμός

ή

β) Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού παρουσιάζεται εξουσιοδότηση ή σχετικό πληρεξούσιο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη προς το άτομο που θα κάνει την πληρωμή για τον σκοπό αυτό. Η εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο θα πρέπει να είναι πρόσφατα, σε πρωτότυπη μορφή και πιστοποιημένα από Πιστοποιών Υπάλληλο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει την παρουσίαση ταυτότητας για την ταυτοποίηση του Αντιπροσώπου.

 

 

 

Έντυπα


Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.