Ιστορικό Έργου

Περιγραφή και Γενικά Στοιχεία Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας

 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Σ.Α.Α.Ν) είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου του 1991 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί  Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Το Σ.Α.Α.Ν υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Διοικείται από 9 μελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εκάστοτε εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Δήμαρχο να είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι εντελώς ξεχωριστός και ανεξάρτητος Οργανισμός από το Δήμο Αγίας Νάπας.

Βασική αποστολή του Συμβουλίου, είναι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή του Δήμου Αγίας Νάπας, καθώς επίσης και η κατασκευή του συστήματος άρδευσης για την επαναφορά και διανομή του τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού, το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία των λυμάτων.

 

Λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος

Το αποχετευτικό σύστημα αποτελείται από: 1) το κεντρικό σύστημα συλλογής λυμάτων 2) στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων και 3) το σύστημα άρδευσης του επεξεργασμένου νερού στους διάφορους χρήστες.

Τα λύματα (υγρά απόβλητα) από κάθε υποστατικό καταλήγουν μέσω των ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων στους κεντρικούς αγωγούς του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος είναι εγκατεστημένα  στους δημόσιους δρόμους. Στη συνέχεια μεταφέρονται με άντληση στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, στην περιοχή Άγιος Γιάννης, βορειοανατολικά της Αγίας Νάπας, στα σύνορα με το Δήμο Παραλιμνίου. Τα λύματα τυγχάνουν τριτοβάθμιας επεξεργασίας με βιολογική μέθοδο και μετατρέπονται σε νερό κατάλληλο για άρδευση.

 

Περιοχές που καλύπτει το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Αγίας Νάπας

Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις.

1η φάση

Η 1η φάση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος αποπερατώθηκε και το δίκτυο λειτούργησε επιτυχώς το 2002. Η 1η φάση του έργου κάλυψε περίπου το 90% των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.

2η φάση

Τα έργα της 2ης φάσης θα ξεκινήσουν το 2019 και θα περιλαμβάνουν την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού στην περιοχή Κόκκινες και την κατασκευή και αναβάθμιση υφιστάμενου αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή που θα κατασκευαστεί η Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα κατασκευαστεί το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα και στις υπόλοιπες περιοχές της Αγίας Νάπας, που από τεχνικής άποψης είναι εφικτή η κατασκευή του. 

Χρηματοδότηση έργου

Για τη χρηματοδότηση του έργου το Συμβούλιο έχει συνάψει δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Διεθνή Τράπεζα, καθώς επίσης και από άλλους Τραπεζικούς Οργανισμούς με Κρατικές εγγύησης. Ολόκληρο το κόστος του έργου, πλην της κατασκευής των δεξαμενών αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, την τριτοβάθμια επεξεργασία και του δικτύου επαναφοράς του επεξεργασμένου νερού καλύφθηκαν από το Κράτος. Το κόστος της κατασκευής του έργου θα αποπληρωθεί από την είσπραξη των τελών που επιβάλλει το Συμβούλιο. 

Φορολογίες

Το Συμβούλιο επιβάλλει με βάση τον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους Κανονισμούς του τα πιο κάτω τέλη:

Α) Αποχετευτικό Τέλος επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου με βάση τις τιμές 1/1/2013 όπως αυτές καθορίζονται από το Κτηματολόγιο. Το τέλος αυτό είναι πληρωτέο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη.

Β) Τέλος Χρήσης του συστήματος το οποίο επιβάλλεται επί της κατανάλωσης του νερού ύδρευσης του κάθε υποστατικού όπως αυτό καθορίζεται από την Υδατοπρομήθεια του Δήμου Αγίας Νάπας. Το τέλος πληρώνεται από τον κάτοχο του ακινήτου στον οποίο είναι καταχωρημένος ο μετρητής της υδατοπρομήθειας.

Τα οφέλη του Αποχετευτικού Συστήματος

Το Αποχετευτικού Σύστημα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και κατ’ επέκταση στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών.

Ορισμένα από τα οφέλη που προκύπτουν από την κατασκευή του είναι:

  • Υγιεινό περιβάλλον
  • Καθαρές παραλίες και θάλασσα
  • Αποφυγή δυσοσμίας
  • Αποφυγή ρύπανσης από την υπερχείλιση των απορροφητικών λάκκων και περιβάλλοντος
  • Παροχή νερού για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων και φυτειών.
  • Εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων νερού ύδρευσης
  • Αύξηση του πράσινου της περιοχής
  • Διατήρηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτινων πόρων.
  • Διατήρηση και ανάπτυξη του τουρισμού.

Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.