Τεχνικά

 

Ποιοι και πότε πρέπει να συνδέονται

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών που έργου, το Σ.Α.Α.Ν έχει προβεί σε δημοσίευση της Γνωστοποίησης Σύνδεσης της περιοχής του (κατά δρόμο) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα ενημερώνοντας με επιστολή, τους κατοίκους της περιοχής αυτής για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιήσουν ώστε να συνδεθούν με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Γνωστοποίηση Σύνδεσης.

Με βάση την κείμενη Νομοθεσία (περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος 1971-2013), κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε Γνωστοποίηση Σύνδεσης που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα και άλλες εφημερίδες οφείλει όπως μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, όπως αναφέρεται στη Γνωστοποίηση:

Να υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια για την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής,
Να κατασκευάσει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπόνομο με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και όρους της άδειας,
Να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του Συμβουλίου και
Να συνδέσει την ιδιωτική υπόνομο της οικοδομής του με τη δημόσια υπόνομο.
Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα του υποστατικού του μέσα στη δημόσιο υπόνομο οικοδομής και για τη δική του ασφάλεια καλείται να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους ή και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

 


Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.