Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων

 

 

Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας το οποίο εξυπηρετεί και την περιοχή του ΣΑΠ κατά την διάρκεια του έτους 2017 επεξεργάστηκε 4.000.000 περίπου κυβικά μέτρα λυμάτων παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις αναφορικά με τον όγκο εισερχόμενων λυμάτων σε ετήσια βάση.

Προμήθεια επεξεργασμένου (ανακυκλωμένου) νερού

Η διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού γίνεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας ενώ η τιμολόγηση μέχρι σήμερα, γίνεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων νοουμένου ότι το τελικό προϊόν (τριτοβάθμιο νερό) ανήκει στο κράτος.

Ενδεικτικά το 27% της ποσότητας διατίθεται σε ξενοδοχεία για άρδευση χώρων πρασίνου, το 14% της ποσότητας διατίθεται για άρδευση μόνιμων και εποχιακών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και γεωργικών καλλιεργειών και το υπόλοιπο 42% της ποσότητας χρησιμοποιείται για άρδευση γηπέδων και δημόσιων χώρων πρασίνου ενώ ένα ποσοστό περίπου 17% χρησιμοποιείται για άρδευση ιδιωτικών κήπων.

Αίτηση για παροχή ανακυκλωμένου νερού

Η αίτηση για παροχή του τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού γίνεται στα γραφεία του Συμβουλίου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. Έντυπο αιτήσεων παροχής ανακυκλωμένου νερού μπορεί να αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα μας.

Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής – Χρήση ανακυκλωμένου νερού

Το ξεροθερμικό κλίμα της Κύπρου, η περιορισμένη βροχόπτωση και η εξάντληση των υδάτινων πόρων από τη μια και η αυξανόμενη ποσότητα του ανακυκλωμένου νερού από την άλλη, επιβάλλουν τη χρήση του στη γεωργία συμβάλλοντας θετικά στο ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της Κύπρου. Η χρήση του ανακυκλωμένου νερού θεωρείται,  περιβαλλοντικά, ευρέως αποδεκτή λύση, όπως επίσης μιά οικονομική και ασφαλής μέθοδος για αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί μια σταθερή πηγή νερού και δεν εξαρτάται άμεσα από τη βροχόπτωση όπως άλλοι υδάτινοι πόροι.

Τα συστήματα ποτίσματος που επιτρέπονται καθώς και οι προϋποθέσεις άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό διαφέρουν ανάλογα με το είδος της φυτείας σύμφωνα και με τον κώδικα ορθής χρήσης που ετοίμασε το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας:

  • Για το γρασίδι και τους χώρους πρασίνου με ελεύθερη χρήση από το κοινό, το πότισμα γίνεται τη νύκτα κατά την χρονική περίοδο που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος από ανθρώπους. Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι της υπόγειας άρδευσης, των σταγόνων, των αναδιπλούμενων εκτοξευτήρων χαμηλής γωνιάς εκτόξευσης (όχι πέραν των 15 μοιρών), χαμηλής πίεσης και μεγάλης έντασης βροχόπτωσης, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους.

Η σημασία της χρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς στον τόπο μας είναι πολύ μεγάλη λαμβάνοντας υπόψη το ξηροθερμικό κλίμα της Κύπρου, της περιορισμένης βροχόπτωσης που παρουσιάζεται καθώς και την εξάντληση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Εκτός του ότι η χρήση αυτή θεωρείται οικονομική και ασφαλής μέθοδος για αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος νοουμένου ότι ακολουθούνται πιστά οι σχετικοί κανόνες, ταυτόχρονα αποτελεί σταθερή πηγή νερού που δεν εξαρτάται από τη βροχόπτωση.

Φυσικά και Χημικά Χαρακτηριστικά Ανακυκλωμένου Νερού

Τα κριτήρια αξιολόγησης και εκτίμησης του ανακυκλωμένου νερού από φυσικής και χημικής άποψης για σκοπούς άρδευσης είναι η αλατότητα, η διηθητικότητα, η ειδική τοξικότητα ιόντων, τα βαρέα μέταλλα και διάφορα άλλα.

Η αλατότητα του ανακυκλωμένου νερού δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα κάτω από τις κυπριακές συνθήκες. Γενικά, η ολική αλατότητα βρίσκεται σε πλαίσια αποδεκτά για τις περισσότερες σημαντικές φυτείες του τόπου μας.

Πιθανά προβλήματα διηθητικότητας μπορούν να λυθούν με κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, όπως είναι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος άρδευσης, η αύξηση της συχνότητας άρδευσης, η επέκταση της συχνότητας άρδευσης κτλ.

Η ειδική τοξικότητα ιόντων (χλώριο, νάτριο, βόριο) κάτω από τις κυπριακές συνθήκες, στο παρόν στάδιο, δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις περισσότερες φυτείες.

Αναφορικά με τα βαρέα μέταλλα αυτά δεν αποτελούν ανησυχητικό πρόβλημα, δεδομένου ότι στα κεντρικά αποχετευτικά συστήματα απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων με ψηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων.

Πιθανά προβλήματα υγείας από τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού, λόγω παρουσίας παθογενών μικροοργανισμών, αντιμετωπίζονται με την απολύμανση του. Στην Κύπρο η απολύμανση περιλαμβάνεται σε όλα τα συστήματα επεξεργασίας των λυμάτων και γίνεται κυρίως με χλωρίνη.

Θρεπτικά Στοιχεία

Τα πιο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στο ανακυκλωμένο νερό είναι το Άζωτο, ο Φωσφόρος, το Κάλι και διάφορα άλλα μικροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Τα θρεπτικά αυτά στοιχεία που προστίθενται με το ανακυκλωμένο νερό είναι σημαντικής αξίας και μειώνουν το κόστος λίπανσης. Τα στοιχεία όμως αυτά με ειδική επεξεργασία αφαιρούνται από το νερό, επομένως, τελικά ελάχιστα συνεισφέρουν στη λίπανση.

Προδιαγραφές ποιότητας και Κώδικας Πρακτικής

Η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και του Κώδικα Πρακτικής είναι υποχρεωτική για όσους χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό.

Α) Προδιαγραφές Ποιότητας

ΟΙ προδιαγραφές καθορίζουν με λεπτομέρεια τόσο το επίπεδο επεξεργασίας όσο και τις φυτείες που μπορούν να αρδευτούν. Έτσι, διαφορετικές ποιότητες ανακυκλωμένου νερού καθορίζουν διαφορετικά είδη φυτειών που επιτρέπεται να αρδευτούν.

Το νερό που προέρχεται από το Σταθμό Επεξεργασίας Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου επιδέχεται τριτοβάθμιας επεξεργασίας κατά την οποία γίνεται χλωρίωση και με βάση τις προδιαγραφές ποιότητας, επιτρέπεται η άρδευση όλων των καλλιεργειών, εκτός από τα φυλλώδη λαχανικά, τους βολβούς και κονδύλους που καταναλώνονται ωμοί και τα λαχανικά που τρώγονται ωμά και το ανακυκλωμένο νερό έρχεται σε επαφή με τους καρπούς.

Τιμή πώλησης:

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 10/04/2017, η τιμή πώλησης του ανακυκλωμένου νερού είναι:

Για γεωργική χρήση                                                                                               €0,07/ κ.μ

Για άρδευση χώρων πρασίνου                                                                                €0,17/ κ.μ

Γήπεδα Γκόλφ και Βιομηχανία                                                                                 €0,34/ κ.μ

 

 

Φωτογραφίες


Copyright © 2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
Designed & Developed by Technomart.